آيا سند حديث علماء امتي كانبياء بني اسرائيل صحيح است؟

19

سوال1376:
سلام عليكم آيا سند حديث علماء امتي كانبياء بني اسرائيل صحيح است؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1376
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱سند حدیث مرسل و ضعیف است!
🔆🔅🌱اما باید توجه نماییم که سند حدیث از جمله راه وصول وثاقت متن حدیث است و اگر طُرُق دیگری این اطمینان را ایجاد نماید پذیرفته میشود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.