آیا ذات الهی دارای مراتب میباشد ک تفکر فقط درمرتبه ای ازآن ،طبق نصوص ومتون دینی، مخالف باآن میباشد؟

11

سوال1562 :
آیا ذات الهی دارای مراتب میباشد ک تفکر فقط درمرتبه ای ازآن ،طبق نصوص ومتون دینی، مخالف باآن میباشد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1562
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱ذات واحد منزّه از مرتبه و درجات است، اوست که به مراتب بر قامت خلقت افزود🌱🍀🌻
🔆🔅🌱وحدت ذات با مراتب ذات در ضدیت تامّ قرار دارد، ذاتی که دارای مراتب باشد از وحدت می افتد و واحدیت و احدیت و فردیت و وتریت و … آن ذات از بین میرود!
🔆🔅🌱مرتبه داشتن ذات دلالت بر ترکیبی و دارای اجزاء بودن آن ذات خواهد داشت که نشانگر حد و حدودش خواهد بود.
🔆🔅🌱اگر مرتبه ای از ذات را ممنوع از تفکر و مراتب دیگرش را داری جواز برای تفکر تلقی کنیم، این سؤل پیش خواهد آمد که به چه علت مرتبه ای از ذات، ممنوع التفکر و مرتبه ای دیگر جایز التفکر است، مگر – نعوذ بالله- ذات حق هم دارای پیکری است که دارای نواحی مختلف میباشد که خلایق با توجه به قوه استعداد و توانشان میتوانند در آن پیکر به گشت و گذار بپردازند، و تنها یک منطقه از آن که کنه اوست ممنوع الورود است چنین بینشی ترسیم و تصوری مادی داشتن از ذات حق بوده و او پاک و منزه از این نسبت هاست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.