آیا ماهیت اشیاء و اجسام و پدیده ها مستقل است یا وابسته به درک ما هست؟

11

سوال1661:
آیا ماهیت اشیاء و اجسام و پدیده ها مستقل است یا وابسته به درک ما هست؟
ینی می توان گفت که وجود اشیاء مستقل بوده اما ماهیت آنها وابسته به تفکر و نگرش انسان است؟؟ باز سوال پیش می اید که در مورد ماهیت خود انسان چگونه است؟ ایا ماهیت انسان هم عاریتی است؟ یعنی هیچ پدیده و موجودی در این جهان ماهیت مستقل ندارد؟!!؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1661
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر شیئی در این عالم دارای ماهیت با هویت و شناسنامه ی مستقل میباشد، ماهیت هیچ شیئی با درک ادراک کننده تغییر نمییابد، ماهیت اشیاء در میدان خلقت هندسه و اندازه ی خاص دارد .
🔆🔅🌱درک مدرِک در واقع تفسیر و تعریفی از آن میباشد، همانطوریکه بشر هنوز از درک حقیقت ماده عاجز مانده از درک حقیقت ماهیت اشیاء عاجزتر و درمانده تر است و تنها به تفاسیری از آنها ادراک مییابد اما دستیابی به حقیقت ماهیت اشیاء غیر ممکن نبوده و با افزایش توانایی های معرفتی انسان امکان درک آن حاصل خواهد شد.
🔆🔅🌱ابزار معرفتی انسان در تجزیه و تحلیل اشیاء مثل ابزار آزمایشگاهی میباشد، اما اگر انسان با علوم خاصی که به دل انسان میتاباند میتواند به تمام زوایای اشیاء نفوذ نموده و به معرفت تمام آنها دست یابد؛
🔆🔅🌱تفکیک ماهیت و وجود از هم برای اشیاء امر باطلی است، چرا که اگر قائل به ماهیت اشیاء باشیم از دو حال خارج نیست یا وجود دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد یعنی ماهیتی برای آن نخواهد بود و تهنا وجود بدون ماهیت میماند که امر غلطی است، چرا که خالق اشیاء را آفریده و به حقیقت آفریده، وقتی میگوییم میگوییم خالق شیئی را آفرید در واقع به وجود یافتن شیء توسط خالق اظهار میکنیم. وجود اشیاء همان «مشیّت و اراده و تقدیر و قضا و امضاء» خدا بر اشیاء میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.