آیا ماهیت نمک شور است؟ یا ماهیت شکر شیرین است؟ یا از خود ماهیتی ندارند و فقط گیرنده ما بر این مبنا تنظیم شده هست؟

14

سوال1662 :
تکمله سوال1661 سلام علیکم
آیا ماهیت نمک شور است؟ یا ماهیت شکر شیرین است؟
یا از خود ماهیتی ندارند و فقط گیرنده ما بر این مبنا تنظیم شده هست؟ متشکرم
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1662
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر یک از دو پدیده ی نمک و شکر شیئی از اشیاء و معلومی از معلومات الهی میباشند، هر معلومی دارای علوم خاصی است که خالق بر ذات آن تابانده، انعکاس آن تابش بر فهم فاهم همان ادراکاتی است که از آنها میگیریم، به یقین ماهیت اشیاء شناسنامه ی هر شیئی میباشد.
🔆🔅🌱در نمک و شکر ذائقه ی آدمی به کشف بخشی از ذات آنها دست مییابد. یعنی، شوری نمک و شیرینی شکر تنها بخشی از ماهیت آنها میباشد.
🔆🔅🌱از یک نظر میتوانیم شوری نمک و شیرینی شکر را نشانه و یا علائم و آدرسی از حقیقت نمک و شکر قلمداد کنیم، اگر با درک دیگری نمک و شکر درک شوند به یقین این دو درک متمایز از هم خواهند بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.