آیا میتوان گفت وقتی صفات باطنی انسان تغییر کند تقدیرات الهی هم تغییر میکند؟

33

سوال1816 :
آیا میتوان گفت وقتی صفات باطنی انسان تغییر کند تقدیرات الهی هم تغییر میکند؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1816
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اگر به تسامح از علم الهی با تقدیر یاد کنیم، تغییر ناپذیر است، چرا که خالق مرید و مقدّر، دانا به اتفاق نهایی است و همانی که میداند، تحقق خواهد یافت اما اگر مراد از تقدیر، منظره ای از مناظر علم الهی باشد، با بداء الهی تقدیراتش امکان تغییر دارد.
🔆🔅🌱در مواردی قادر هستی تقدیرات مبارکشان را مشروط به اعمال و مشروط به دعا و … قرار داده اند که با بداء نقدیری نو وضع مینمایند و به بداء، قضای خود را تغییر میدهند اما مطلب اَهم این است که هر آنچه را که به سرانجام وقوع مییابد چه به تثبیت و په به محو و بداء، همه را میداند!
🔆🔅🌱خدای بی رقیب و بی همتا و بی شریک، بر تقدیر و قضای شان حکومت دارند!
🍀به پاسخ های قبلی در زمینه بداء و قضاء و مناظر علم الهی مراجعه فرمایید
☘️موفق و پیروز باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.