اخیرا در یکی از جشنواره های سینمایی هنرپیشه زنی به مرد نامحرمی گفته: «مرا مثل مادر خود فرض نموده راحت باش و به من دست بزن » لطفا نظرتان را در این مورد بفرمایید.

37

سوال۳۱۶۳:
اخیرا در یکی از جشنواره های سینمایی هنرپیشه زنی به مرد نامحرمی گفته: «مرا مثل مادر خود فرض نموده راحت باش و به من دست بزن » لطفا نظرتان را در این مورد بفرمایید.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3163
🌹سلام علیکم
🌷🔆مواردی شبیه به این به منزله تغییر و تبدیل و به سخره گرفتن قانون الهی محسوب میشود.
🌱☘️نمیتوان چراغ قرمز را سبز فرض نموده و از آن گذر نمود و یا خیابان یکطرفه با تابلوی ورود ممنوع را خیابان آزاد فرض نموده و از آن حرکت نمود. همه اینها هر چند که به حوادث هم منجر نشود ولی بخاطر اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی نادیده گرفته شده جرم محسوب میشود.
🌱☘️نباید فراموش کنیم که بنده خداییم! باید تحت اطاعت محض او باشیم و قوانینش را پاس داریم.
🌱☘️هیچ عاقلی کاسه سمّ را نوشدارو فرض و آن را سر نمیکشد. محرمات الهی حساس تر از آن بوده و نبایستی به آنها نزدیک شویم! شجره منهیه را شجره خلد فرض نمودن به دنبالش هبوط و سقوط از درجه والا را به همراه خواهد داشت.
🌱☘️قوانین الهی شوخی بردار نیستند نبایستی با هوای نفس آن قوانین را به بازیچه بگیریم چرا که خدای قوی و عزیز ذوالبطش الشدید است. دفاع حق تعالی از قوانین خود برای هتاکان گران تمام خواهد شد.
🌱☘️با فرضیات و تصورات ما حرمت قوانین الهی برداشته نمیشود.
🌱☘️زنی که به مرد نامحرم خطاب میکند که مرا مادر خود فرض نموده و به من دست بزن کسی است که تمام مرزهای حیا را پایمال و در بی حیایی محض به ساحت قوانین الهی گستاخی میکند. اینچنین انسانهایی اگر بدون توبه وارد عالم برزخ شوند به قیافه های کثیف و زشت و چندش آور بدتر و پست تر از قیافه های حشرات و حیوانات زشت مسخ خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.