استاد قبل از خلقت مخلوقات که اسمی نبوده خداوند بصیر بوده. این بصیریت با اسم بصیر متفاوت نیست؟

2

سوال2359 :
استاد قبل از خلقت مخلوقات که اسمی نبوده خداوند بصیر بوده. این بصیریت با اسم بصیر متفاوت نیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2359
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱میتوانیم نشأت صفات را مقدم بر نشأت اسماء بگیریم و اسماء حسنا را جامع اسماء و صفات. لذا بصیریت را مقدم بر اسم آن و اسم حَسن بصیر را جامع اسم و صفت بصیریت قائل شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.