الریاح و السما و سحابا به چه چیزهایی اطلاق میشه لطفا نظر و برداشت خودتان را بفرمائید؟

30

سوال1800 :
الریاح و السما و سحابا به چه چیزهایی اطلاق میشه لطفا نظر و برداشت خودتان را بفرمائید؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1800
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱
🍀از باب اشارات و لطایف و حقایق آن با ذکر آیات مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.