اگر خروج روح از بدن هنگام مرگ صحیح باشد، از پنج نوع روح اصولا خروح کدام روح از بدن هنگام مرگ قابل تصور است؟

14

سوال1721 :
✳️ اگر خروج روح از بدن هنگام مرگ صحیح باشد، از پنج نوع روح اصولا خروح کدام روح از بدن هنگام مرگ قابل تصور است؟ و اگر برخی از روحها مثل روح الشهوه یا روح القوه از بدن خارج نمی شوند، چه اتفاقی برایشان می افتد؟ تبدیل به خاک میشوند یا چه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1721
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با عنایت به #پاسخ1717 مشخص است که با خروج (قطع ارتباط) روح الایمان حیات ایمانی از جسم قطع میشود و با خروج روح الشهوه حیات حیوانی(بهیمی) بدن ساقط و با خروج روح القوه حیات نباتی و با خروج روح البدن سرزمین جسم آدمی از کل حیات بهیمی و نباتی و جمادی قطع میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.