اگر عقل، به عنوان پیشتاز مخلوقات، سیر و سلوک نمیکرد، چه بر سر جهان هستی و بقیه موجودات می آمد؟از طرفی دیگر تک تک موجودات جهان هستی، اگر سیر و سلوک نکنند و مثلا درجا بزنند و یا حتی به عقب بازگردند، آیا تاثیر آن منحصرا روی خودشان است و یا اینکه بر تمام موجودات تاثیر خواهد گذاشت؟

9

سوال2156:
1. اگر عقل، به عنوان پیشتاز مخلوقات، سیر و سلوک نمیکرد، چه بر سر جهان هستی و بقیه موجودات می آمد؟
2. از طرفی دیگر تک تک موجودات جهان هستی، اگر سیر و سلوک نکنند و مثلا درجا بزنند و یا حتی به عقب بازگردند، آیا تاثیر آن منحصرا روی خودشان است و یا اینکه بر تمام موجودات تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا سیر و سلوک موجودات به هم وابسته است؟! که مثلا کل هستی باید با سیر خود به کمال برسد، اما وقتی اجزای این عالم کوتاهی کنند و یا به هر دلیلی به کمال نرسند، آیا مانع به کمال رسیدن عالم هستی خواهند شد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2156
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱1- هیچ شهدی شیرین نمیشد هیچ ترکیبی به ملاحت نمیرسید، هیچ قلبی محبت را تجربه نمیکرد، مادر و پدر مفهومی نداشت؛ از زیبایی خبری نبود، هیچ نقشی خوش منظر نبود و هیچ نوری روشنی بخش نبود؛ از رشد و ترقی و پرواز خبری نبود، قداست و پاکیزگی رنگ میباخت و لذتش تجربه نمیگشت! نه از بهشت خبری بود و نه از زیبایی های باشکوهش،
🌷🔅🌱چراغ علم ، فروغی نداشت جلال و جمالی نداشت؛ از مکارم خبری نبود! و …
🌷🔅🌱اما هر چیز و هر اتفاقی تنها و تنها به اراده ی بدون منازعه خدا داشت!
2-
🌷🔅🌱هر موجودی هم سلوک فردی دارد و هم جمعی، موجودی که در سلوک فردی به نحو احسن عمل نماید و از سلوک جمعی که در ارتباط با همکاری دیگر موجودات است کوتاهی نکند نتیجه هر چه باشد بعد از سر رسید سیر و سلوک، خوبان و رو سفیدان در جهانی دیگر سیر و سلوکشان را به اتمام خواهند رساند و مقصران در زیان خود باقی خواهند ماند، مثل عالم دنیا که موجودات خوب و بد راهشان در عالم برزخ از هم جدا خواهد شد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.