ایا وجود (وجود مخلوقات) مخلوق هست؟ و اگر بله ایا تفاوتی با دیگر مخلوقات خداوند دارد یا نه؟

37

سوال2005 :
سلام علیکم خسته نباشید. ایا وجود (وجود مخلوقات) مخلوق هست؟ و اگر بله ایا تفاوتی با دیگر مخلوقات خداوند دارد یا نه؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2005
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱وجود، تنها یک صنعت از صنایع خالق بی همتاست، تمام موجودات صنع همان وجودند، وجود زمین کشت موجودات عالم هستی است.
🌷🔅🌱با این بیان، وجود بایستی مخلوق خاص خالق یکتا قلمداد شود که فهم مخلوقات از درک آن قاصر است! شاید این همان نفسی باشد که با شناختنش انسان به معرفت پروردگار نائل میگردد.
🌷🔅🌱وجود با فرمان «باش» جلوه میکند!(کن فیکون)
🌷🔅🌱اینکه برای خالق، وجود را کوچکتر از آن دانستیم که در وصف خالق کاربرد داشته باشد به این خاطر است که وجود در برابر عدم معنا مییابد و خالق هستی بی هیچ مقابل و برابری است. برای خالق نقیضی نیست، برای او متضادی وجود ندارد!!!
🌷🔅🌱وجود، تنها یک هنر از هنرهای اوست نه تمام آن،
🌷🔅🌱اگر به تسامح برای او وجود قائل شویم (خالق وجود فراتر از وجود است) پس این وجود، برتر و بالاتر از آن خواهد بود که به وصف آید یعنی هر درکی که ما از وجود داریم او غیر آن خواهد بود، پس هر گونه اظهار نظر در اشتراک معنوی وجود خطایی بیش نخواهد بود.
🌷🔅🌱از نگاه دیگر ما نه تنها در تعریف وجود درمانده ایم از فهم مفهوم وجود نیز عاجزیم .
🌷🔅🌱بنازم به مشیّت اش که به وجود، وجود داد!
🌷🔅🌱 وجود، چهره و جمال مشیّت الهی است، ظهورات بعدی مشیّت که اراده و تقدیر الهی است که اشکال دیگر خلقت را انعکاس میدهد به عبارتی ساده تر وجود، یک تجلّی از تجلّیات علم الهی است.
🌸
#پاسخ1744 #پاسخ1688 #پاسخ1687 #پاسخ #وجود #ماهیت #پاسخ796 #پاسخ1661

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.