تکمله سوال 3054: چگونه باید بفهمیم که ریشه نیت و قصدمان در یک فعل چیست؟

13

سوال3059 :

تکمله3054:
لطفا کمی مطلب رو باز بفرمایید و در مورد گناهانی که بیشتر افراد مبتلا هستند مثال بزنید. نمیتونم تشخیص بدم که در چه حالتی انسان قصد معصیت داره و در چه حالتی نداره؟
به طور کلی چگونه باید بفهمیم که کنه نیت و قصدمان در یک فعل چیست؟
گاهی رنگ و لعابهای چند لایه مانع درک حقیقت میشود.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3059
🌹علیکم السلام
🌼🌿انسان هدفی را در دیوار با سنگ نشانه میکند اما به بدن کسی اثابت میکند در حالی که قصدی نداشته، انسان سخنی میگوید و هیچ قصد توهین و آزار کسی را ندارد اما بخاطر وجود بعضی از قرائن باعث رنجش کسی میشود!
🌼🌿از یک نظر تمام خطاها معصیت و عمدی محسوب میشوند، چرا که نتیجه خطا تعطیلی عقل بوده و هر انسانی در این تعطیلی مقصر است.
🌼🌿در کل انسان باید در انجام اعمال خود نیات خود را شفاف و تقویت نماید قبل از عمل نسبت به آن عمل و عواقب آن تفکر نماید و دقت و مراقبت و احتیاط را ضمیمه فعل خود سازد، در غیر اینصورت خطا همان معصیتی است که به خطا آن خطا، خطا اطلاق میشود.
🌼🌿اعمالی که با پیشاهنگی عقل انجام پذیرد به خطا متصل نخواهد شد.
🌼🌿موارد غیر عمدی خود دارای مراتبی است که از جمله آن مراتب را میتوان به این شکل تقسیم بندی نمود:
1- خطای محض
2- شبیه عمد(خطای مشبه به معصیت) مثل اینکه کسی را از ورود به جاده یکطرفه نهی میکنند و آن شخص به آن جاده وارد شده و تصادف میکند! در این فراز ورود آن شخص به جاده یکطرفه معصیت است اما به خطا باعث صدمه رساندن به دیگری شده در حالیکه قصد آسیب رسانی نداشته اما چون از ورود به آن محل نهی شده خطایش شبیه عمد و مشبه به معصیت است.
3-خطای بدتر از معصیت. مثل زنی که خود را آرایش و در معرض دید نامحرم قرار دهد اما قصدی فراتر از تبرج نداشته باشد اما این عمل او باعث آلودگی افراد به گناه شود. در این فراز تبرج گناه و معصیت محض است، اما قصد آلودگی به گناه مباشر نداشته اما به قهر به آن آلوده شده. در این مورد چون تبرج مقدمه گناه بدتر میباشد این خطا به واقع عین معصیت است. بدتر از معصیت خوانده شدن این نوع خطا به این خاطر است که نوعی گستاخی و سبک شماری گناه وجود دارد.
4-خطاهایی که مقدمه خطاهای دیگر و بالاتر و معاصی هستند.
5-خطاهایی که اطلاق خطا برای آنها خطاست. مثلا با تساهل و تسامح و خود فریبی به کاری روی میاورد.
6-خطایی که بخاطر ارتکاب معصیت حاصل میشود، یعنی بعضی از معاصی زمینه ساز بسیاری از خطاهای انسان است، این نوع خطاها نیز که زایش معصیت میباشد در ردیف معاصی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.