خدای مهربون چقدر بزرگ است. بزرگی خدا رو از کجا میشه فهمید؟ چطور میشه دید؟(به این خیلی فکر میکنم)

17

سوال1807 :
خدای مهربون چقدر بزرگ است. بزرگی خدا رو از کجا میشه فهمید؟ چطور میشه دید؟(به این خیلی فکر میکنم)
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1807
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر چه به آسمان نگاه کنی بزرگی آسمان را متوجه شوی ، بعد باز فکر کنی که این آسمان ادامه دارد و چنان بزرگ و بلند است که ما نمیتوانیم بینیم، با همه ی بزرگی که این آسمان دارد و کل جهان دارد، بزرگی خدا چنان است که اینها در برابرش صفر است!
🔆🔅🌱اما باید بدانیم وقتی میگوییم خدا بزرگ است منظورمان این است که خدا بزرگتر از آن است که بدانیم چگونه بزرگ است و یا بتوانیم از خدا تعریفی بکنیم که خدا مثل تعریف ما باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.