خورشید چطوری آفریده شده؟

11

سوال1629 :
خورشید چطوری آفریده شده؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1629
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱همانطوریکه بعضی ها توپ میسازند، خدا راحت تر از آن خورشید را ساخته، خدا فقط میفرماید خورشید ساخته شود و خیلی آسان خورشید زیبا ساخته میشود، چون که خدا هر چه را که بخواهد حتما همان چیز میشود! بعد به خورسید دستور میدهد که حرکت کند و نور دهد و خورشید هم همانطوری که خدا فرموده عمل میکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.