سحر بیان و مدیریت نیکویی

27

🔘 جلسه هفتگی شرح و تفسیر صحیفه سجادیه (دعای بیستم)
📆 تاریخ 1403,03,31 – 13 ذی الحجه 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی

🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:
📌 توجه داشته باشید که احادیث به کار رفته در متن نقل به مضمون شده است، جهت مطالعه کامل احادیث حتما به سخنرانی مراجعه فرمایید.

🌼 در صورت حتی به اکمل ایمان و افضل یقین برسیم باید نگران ایمان و یقین خود باشیم حتی به هدایت صالح هم رسیده باشیم همچنان باید مراقب و نگران باشیم.
🌼 باید مواظب افکار خود باشیم چون ممکن است شیطان به آنی انسان را تبدیل به مرتع خود سازد.
🌼 مراقب حرف های خود باشیم که مبادا موجب گمراهی دیگران باشیم، عقایدمان را طوری عرضه نکنیم که چشم و گوش بسته حرف های مارا بپذیرند.
🌼 ما وظیفه داریم که احادیث را با قرآن صحت سنجی کنیم حال چه برسد به کلام افراد عادی که باید آن را صحت سنجی نماییم.
🌸 نقد شعری منسوب به شیخ بهائی (به خدا كه هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد/ كه به روی نا امیدی در بسته باز كردن)
🌼 هیچ کس دلسوز تر از خداوند نیست.
🌼 نباید به هیچ وجه خطای بزرگان را توجیه کرد.
🌼 توجیه خطا بدتر از خطاست.
🌼 خودای محسن خود مارا مامور به عبادت کرده است و عبادت خود را تنها در خدمت به مردم قرار نداده.
🌼اهل نماز و روزه، اهل خیر هم هستند.
🌼 این شعر به نوعی امر به معروف با نهی از معروف دیگر است.
🌸 نقد شعر (می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن )
🌼 این شعر امر به معروف با دعوت به منکر است
🌼 ئقتی که جمله ای به زبان شعر گفته می شود باید عقل خود را بگیریم که باد آن را نبرد! چون شعر نوعی سحر است.
🌼 ممکن است گاهی آراستگی کلام مارا از نگاه به بطن آن باز دارد.
🌼 افراد مشهور و نامدار باید مراقب باشند چون مریدانشان چشم و گوش بسته کلام آن ها را خواهند پذیرفت.
🌼 سحر بیان با اعجاز قرآن شکسته می شود .
🌼 کسانی که زود سحر به آن ها اثر می کند و مغلوب حسد وچشم زخم و نیرو های منفی می شوند باید بدانند که این نشان دهنده ضعف است کسی که زود جوگیر می شود باید مواظب خود باشد چراکه تحت تاثیر سحر بیان قرار می گیرد.
🌼 آراستگی های ظاهری هم اینگونه هستند.
🌼 سحر مدرن از فضا های مجازی شروع شده است و عقل ها را به راحتی سحر می کند.
🌼 زمانی که موسی به ساحران گفت که سحر خود را بی اندازند زمانی که افکندند به ناگاه طناب و عصایشان در خیالش این چنین به نظر رسید که از آن ها دارای حرکت شده اند.
🌼 فضا های مجازی ذهن مارا به حرکت و جنبش در می آورد و لذیذ نمایی می کند.
🌼 هیچ نیکویی از نماز سبقت نمی گیرد، هرچه هم به خلق نیکی کنیم تا زمانی که نمازمان مورد قبول واقع نشده است فایده ای نخواهد داشت.
🌼 اگر در نماز حضور قلب نداشته باشیم نماز را هزار قطعه کرده ایم و به نماز ظلم کرده ایم اما خداوند همان نماز مجروح را با نوافل تکمیل می کند.
🌼 اولین حسابرسی که از انسان انجام می گیرد، نماز است اگر نماز پذیرفته شود دیگر اعمال نیز مقبول درگاه الهی خواهد بود .
🌼 حال این حدیث را با شعر مورد طرح موازنه کنید!
🌼 وقتی نماز می خوانیم یعنی حیاتی جدید در هستی ایجاد می کنیم از جان ما نماز به پرواز در می آید، (حدیث) زمانی که نماز در اول وقت اقامه می شود نماز از جان ما به پرواز در آمده و به بالا می رود و سپس به سمت صاحب خود بازمی گردد ( با شوق بالا می رود و سپس با شوق بیشتری به سمت شخص باز می گردد) در حالی که همان نماز سفید و درخشان است( انگار که انسان خورشیدی ساخته باشد) نماز به شخص می گوید تو مرا حفظ کردی خداوند تو را حفظ کند.
🌼 گویا که نماز ودیعه ای الهی در جان ما است و در زمان نماز خواندن از قفس دل آزاد شده و به سمت بالا پرواز می کند.
🌼 البته که حضور قلب شرط اساسی نماز است .
🌼 (ادامه حدیث) اما زمانی که نماز در غیر وقت خود خوانده شود باز همان نماز به سوی شخص باز می گردد و در حالی که سیاه و ظلمانی است می گوید تو مرا ضایع کردی خداوند تو را ضایع کند.
🌼 نیکویی خود باید محبوس گردد باید این امانت به درستی در محل خود خرج شود مبادا که این هدیه الهی را به نا اهل ببخشیم.
🌼 (حدیث) نیکو کردن به کسی که کفران نعمت می کند از عظیم ترین جرم و گناه است.
🌼 هرکسی کار نیکی را در غیر محلش قرار دهد نسبت به آن معروف ظلم کرده است .
🌼 نیکویی نباید موجب تشدید معاصی دیگران شود.
🌼 حال اگر مومن نسبت بدکار، کار نیک کند به نیکی ظلم کرده است.
🌼 نیکی ارشادی خود نوعی خاص از نیکی است که در صورتی که نیکی ما سبب توبه شخصی شود باید از آن استفاده کنیم.
🌼 مدیریت نیکویی
🌼 نیکوکار کسی است که نیکویی خود را نسبت به عمومی کند مانند خورشید باشد اما آن کسی که نیکویی را به بدی تبدیل می کند، نیکویی به این شخص ظلم به نیکویی است، نیکویی اگر تبدیل به معصیت شود این ظلم به نیکویی است.
🌼 وقتی شخص بدکاری نیکویی می کند باید از چنین شخصی دوری کنیم، در حرام شفایی نیست.
🌼 اما زمانی که مومنی نسبت به ما بدی می کند در مقابل ما نسبت به چنین شخصی نیکویی کنیم یا حتی زمانی که احساس می کنیم نیکویی ما سبب هدایت معصیت کاری می شود باید به او نیکویی کنیم.
🌼 ما حتی باید نسبت به حیوانات نیز نیکویی کنیم.
🌼 راس نیکویی هایمان باید برای مومنین باشد اگر مالمان را به غیر مومن می بخشیم باید جانمان را برای مومن ببخشیم.
🌼 کسی که به خاطر خدا به خلق نیکویی می کند خداوند زمان و مکان را برای چنین شخصی برکت می بخشد.
🌼 بنیان اسلام بر پنج پایه است، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت.
🌼 عبادت منحصر به نماز و روزه نیست همانگونه که منحصر به خدمت به خلق نیست، باید از تمام این دروازه های رضوان الهی گذر کنیم.
🌼 حمایت از مومن حمایت از انوار ایمان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.