سوال آیا وصف ذات حق به نامحدودیت صحیح است؟

32

سوال آیا وصف ذات حق به نامحدودیت صحیح است؟
لطافت موضوع در این است که نامحدودیت نیز در وصف ذات حق ابتر است
صفات حق به بی حدی وصف میشود اما ذات حق، اکبر از وصف به نامحدودیت است
حدود در محدوده تقدیر معنا می‌یابد.
مشیت و اراده پیش تر از تقدیر و آزاد از قیود محدودیت است.
و ذات حق مقدم بر همه آنهاست.
تا جایی که مشیت حق خلق اول خدا محسوب میشود
به یقین
کمال اخلاص در توحید
خلوص در عبادت و بندگی را تسهیل خواهد نمود
نِشآت الهی قبل از تقدیر الهی حدی ندارند چرا که بعد از تحدید محدود میشوند، مثل اینکه الله تبارک و تعالی حیات را بیافریند تا زمانیکه مرگ را نیافریند و حدود و قیود حیات را مقدّر نکند حیات الی الابد ادامه مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.