شامگاه بعثت رسول اکرم (ص) امام الرحمه

59

🗓 تاریخ 1402,11,19
🌸 جلسه مشکات نور
🌸 سخنرانی استاد علی ساعی
🌼برخی موارد مطرح شده در جلسه:
🌻 رحمت خداوند در همان موضعی است که رسول الله در آن قرار دارد
🌻 بخشی از حضرت تجلی رحمت خداوند است
🌻 رسول خداوند فرمانده خیر است
🌻 حضرت مفتاح البرکه است
🌻 اگر بخواهیم دروازه های رحمت خداوند را بگشاییم در لین صورت به حضرت محمد (ص) نیازمندیم
🌻 آنچه ما از لذت درک می کنیم تنها سایه ای از لذت است با حضرت محمد (ص) دل لذت شکافته می شود
🌻 مفتاح برکت آیات خداوند رسول الله است
🌻 بدون رسول خدا بع جان آیات دست نخواهیم یافت
🌻 برای فرار از زندان دنیا به وجود حضرت نیازمندیم
🌻 ما مهبوط در دنیاییم، اگر دل بینایی داشتیم تحمل دنیا برایمان سخت بود
🌻 باب های آسمان چگونه گشوده می شود؟!
🌻 همانا کسانی که با تو بیعت می کنند انگار با خداوند بیعت کرده اند، یدالله فوق ایدیهم
🌻 کلید برکت عشق است و رسول عشق
🌻 من خودم را در هفت شهر عشق سرگردان نمی سازم، خود را به مدینه عشق می رسانم
🌻 مفتاح البرکه، لذت را به اشباع می رساند
🌻 مفتاح البرکه مفسر کامل حکمت است، گشایش هر چیزی است، رها کننده از ضیق و محدودیتی است
🌻 حضرت ابواب بهشت را می گشاید و باب جهنم را می بند
🌻 حضرت کلید وحی خداست، کلید قرآن است
🌻 گشایش قفل های وجود
🌻 در مغناطیس حضرت اگر باشیم و جذب او شویم مثل او می شویم
🌻 چگونه به مرز های بی منتهایی برسیم
🌻 برکات محاط (احاطه شده) در علم است و علم محیط بر برکات
🌻 حضرت مشعل علم است
🌻 اگر برکت یک آن از زمان باز شود برکت اول و آخر از زمان برده ایم
🌻 هر گرهی با رسول خدا باز خواهد شد
🌻 حضرت رسول، طبیب دوار
🌻من نور بوده ام و حال این نور پاشکسته افتاده است
🌻 او درمانگر انواع درد های انسان هاست
🌻 او آمده است تا مسوخات را طبابت نماید
🌻 انواع نام های حضرت رسول اکرم (ص)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.