لطفا فرق بین تفکر و تعقل با تاویل و تفسیر به رای در مورد قرآن را بیان نمایید

30

سوال1950 :
🍀🔅🌟سلام علیکم 🌟🔅🍀
لطفا فرق بین تفکر و تعقل با تاویل و تفسیر به رای در مورد قرآن را بیان نمایید
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1950
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱تفکر یعنی، تحت رهبری عقل برای کشف حقیقت دقت و توجه نمودن، به عبارتی، دروازه های دل را برای کشف حقیقت باز نمودن، به بیان دیگر دیده ی دل را بسوی حقیقت به تمام و به کمال باز نمودن، به زبان ساده تر روشنایی دل را بسوی مسائل تاباندن و جمال حق و مسائل را شهود نمودن است!
🔆🔅🌱تعقل یعنی، با مجهز شدن به تمام مکارم الاخلاق و تحت رهبری عقل بسوی حقایق دقت و توجه خاص و ویژه نمودن است! فرق بین تفکر و تعقل مثل بهره از پرتو نور بردن و نفس نور شدن و یا ملازم آن شدن است! در تفکر انسان از نور بهره میگیرد و در تعقل انسان مثل نور میشود!
🔆🔅🌱در حدیث جنود عقل و جهل میدانیم که تفکر از سربازان عقل است!
🔆🔅🌱تفسیر و تاویل به رای یعنی، بدون بهره گیری از نور و روشنایی فرضیه سازی نمودن! میدانیم که تنها نظر عترت عصمت و طهارت است که به منظر اعلای جمال قرآن اشراف دارد و بایستی منظرگاه آنها جولانگاه ما باشد، و گرنه هر گونه ادعایی در عرصه ی تفسیر و تاویل جسارت به حریمی است که ره به آن ندارد، دستی که کوتاه است و مدعی است که کار ید اللهی میکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.