مبنای تقسیم بندی علوم چگونه باید باشد و چه مبنایی در این تقسیم بندی درست می باشد؟ اصلا چرا علوم به تکه های جدا از هم تبدیل شده اند؟ مگر ریشه ی تمامی علوم یکی نیست؟

11

سوال1872 :
🌷🔅🌱 سلام علیکم. استاد خدا قوت. مبنای تقسیم بندی علوم چگونه باید باشد و چه مبنایی در این تقسیم بندی درست می باشد؟ اصلا چرا علوم به تکه های جدا از هم تبدیل شده اند؟ مگر ریشه ی تمامی علوم یکی نیست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1872
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱علم، نور واحدی است که پرتو و شعبات مختلفی دارد و همه ی شعبات علم شاخ و برگ و میوه های ریشه ی درخت واحدند، یعنی تمام علوم مختلف متناسب و هماهنگ با هم بوده و دارای وحدت و یکپارچگی هستند، اما اگر مدیریت علم از ناحیه ی عقل صورت نپذیرد به پراکندگی افتاده و وحدتش از هم گسیخته و با مخلوط شدن با جهلیات به جای روشنایی بر سیاهی و تاریکی خواهد افزود!
🔆🔅🌱در واقع امروزه اگر از علوم مختلف سخن به میان میاید در واقع جهلیاتی هسنتد که تنها لعاب و غباری از علم بر قامت آن نشسته است، برای اثبات آن همین بس که بجای بسط راه بندگی راه عبادت و بندگی را تنگ تر میسازد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.