معنای باب الحوائج چیست؟ در واقع منظور از حاجت و حوائج چیست؟

16

سوال2600 :

☘️🔅🌱 بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
معنای باب الحوائج چیست؟ در واقع منظور از حاجت و حوائج چیست؟

🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2600
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱حاجت همان نیازی است که نسبت به رفع یا برآورده شدن آن علاقه و شوق خاصی وجود دارد!
🌷🔅🌱باب الحوائج، در واقع بهترین موضع برای عرضه حاجات بسوی حضرت قاضی الحاجات است!
بندگان صالح خدا به واقع به خاطر محبوبیت و احترامات خاصی که در درگاه خدا دارند، محل توجه خاص حضرت وهاب و رحمان و رحیم بوده و قرار دادن آنها به عنوان میقات عرضه حاجات موجب میشود که دعا و حاجات را به موضع اجابت قرین و قریب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.