مفهوم ماهیت چیست؟ آیا می توان به برداشت و درک ذهنی ما از موجودات و اشیا، ماهیت گفت؟؟

14

سوال1688 :
مفهوم ماهیت چیست؟ آیا می توان به برداشت و درک ذهنی ما از موجودات و اشیا، ماهیت گفت؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1688
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱ماهیت را میتوان به فهم موجودات از تقدیر الهی تفسیر نماییم، درک ما از تقدیر الهی و یا ظهور تقدیر الهی از اشیاء به ماهیت اشیاء میتوان تعبیر نمود! تقدیر الهی ترسیم حد و حدود موجودات توسط خالق هستی است.
🔆🔅🌱وقتی مشیّت و تقدیر الهی بر ایجاد موجودی تعلق میگیرد، ذات آن پدیده وجود پیدا میکند! تجلّی مشیّت الهی از ذات هر موجودی درک وجود آن موجود است!
🔆🔅🌱منزلت و رابطه ی ماهیت هر پدیده با وجود آن، مثل رابطه ی مشیّت با تقدیر است!
🔆🔅🌱سقف موجودات در عرصه ی ادراک تا فراز مشیّت الهی است، ورود بشر به مرحله ی بالاتر از آن محال است، لذا بحث و درک وجود پروردگار برای موجودات مقدور نمیباشد -البته استفاده از وجود در مورد ذات الهی از روی ناچاری است چرا که فهم ما به بالاتر از وجود نمیرسد- وجود او بالاتر از وجود است، اگر برای او وجود قائل شویم این وجود «لیس کمثله وجود» است! لذا آنان که به وجدت وجود قائلند و و وجود خالق را در طول و اوج و مرتبه ی عالی تمام وجود قرار میدهند، از این حقیقت بی خبرند که ورود ذهن بشر برای درک وجود تا مشیّت به بن بست میرسد یعنی تمام خلایق در درون فعل الهی در جوش و خروش و فهم و اندیشه اند، نه بالاتر؛ از طرف دیگر فهم و درک مشیّت از عهده ی هر آفریده ای بر نمی آید بلکه کار مَلِک مقرّب الهی و رسولان مرسل و مومنان ممتحَن با ایمان است!
🔆🔅🌱ماهیت نمیتواند امری اعتباری و ذهنی باشد، چرا که اگر از موجودی حدود و قیود و ابعاد وجودی اش را که ماهیت اوست برداریم، موجودیت موجود از هم می پاشد، تقدیر الهی در هر موجود ماهیت آن است و تقدیر الهی امری حقیقی است. ذهن موجودات نیز محل تجزیه و تحلیل است، پردازش ماهیت اشیاء در عالم ذهن نشان از محدود بودن موجود در عالم ذهن نیست! تصاویر ذهنی هم اعتباری نیستند بلکه مفاهیم ذهنی هم ماهیتی ذهنی دارند، مثل شیء و تصویر آن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.