میشه با خدای مهربون تلفنی حرف بزنم؟ یا در خواب ببینمش؟امکانش هست؟

11

سوال1808 :
میشه با خدای مهربون تلفنی حرف بزنم؟ یا در خواب ببینمش؟امکانش است؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1808
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با کسی با تلفن حرف میزنند که از آدم دور باشد، درحالیکه خدا به ما از هر چیزی نزدیکتر است، حتی از فکرمان، حتی از قلبمان، حتی از نَفَس مان، حتی از تمام رگهای بدنمان، حتی از محبتی که در دلمان حس میکنیم از آن هم به ما نزدیکتر است!
🔆🔅🌱خدا از چشمان مان به ما نزدیکتر است با کمک خدا ما همه چیز را می بینیم، چه در بیداری و چه در خواب، برای ارتباط با خدا نیازی به دیدن نیست، نیازی به خوابیدن نیست، اوست که همه چیز را نشانمان میدهد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.