نيروى اختيار چيست كه فاعل مختارى فعل را ترجيح ميدهد (چگونه خیر و شر رو انتخاب میکنه)؟

14

سوال1534 :
نيروى اختيار چيست كه فاعل مختارى فعل را ترجيح ميدهد (چگونه خیر و شر رو انتخاب میکنه)⁉️
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1534
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اختیار نه با قوه و توان قابل توصیف است و نه با عبارات دیگری، هر چه هست! موجود با آن امکان انتخاب پیدا میکند! رتبه و سنّ اختیار در برابر قوای دیگر بالاتر است چرا که قبل از جنود عقل و جهل جناب عقل با حسن انتخاب محبوب و جهل با سوء انتخاب ملعون خدا شد!
🔆🔅🌱همانطوریکه فاعل مختار امکان ترجیح خیر را بر شرّ را داراست به همان تناسب امکان ترجیح شرّ بر خیر را هم داراست!
🔆🔅🌱اگر امکان ترجیح جهتی بر جهات دیگر ترجیحش فزونتر باشد اختیار از اصالت خواهد افتاد پس با اختیار جای هیچ تعجبی نیست که مختارش بتواند به سمتی گرایش یابد و جانبی را انتخابش نماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.