وقتی خواب میبینیم با چه میبینیم نفس یا روح یا عقل ؟قسمت دوم هنگام مردن کالبد مثالی من نیز همراه من وارد برزخ می شود؟

10

سوال1846 :
وقتی خواب میبینیم با چه میبینیم نفس یا روح یا عقل ؟قسمت دوم هنگام مردن کالبد مثالی من نیز همراه من وارد برزخ می شود؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1846
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱در زمان بیداری چشم اطلاعاتی را دریافت و از طریف مغز پردازش و توسط دل آدمی به تصاویر تبدیل میشود، به وقت خواب روح آدمی به گشت و گذار در زمین و آسمان میپردازد و اطلاعات دریافتی روح توسط مغز به زبان دنیوی ترجمه و بصورت تصاویری نمایان میشود، اگر روح آدمی اطلاعات دریافتی را توسط مغز پردازش نکند به معلوماتی که از سنخ تصاویر مادی نیستند توسط دل آدمی تفسیر خواهد شد.
🔆🔅🌱دل آدمی همچون رایانه ای عمل میکند که پردازشگر و نمایشگر اصلی در سویدای آن قرار دارد، دل آدمی دارای نمایشگر های مختلفی است مثل مادی، ملکوتی و …
🔆🔅🌱عقل عالی ترین ابزار آدمی که اطلاعات عالی و نزدیک به حقیقت را به قلب آدمی مخابره نموده و عالی ترین حس و درک را ایجاد مینماید، که میتواند شامل بصیرت و سمیعیت و …
🔆🔅🌱حس و درک مادی و ملکوتی و جبروتی و … در واقع تفاسیر مختلفی از حقیقت واحد میباشد.
🍀
🔆🔅🌱هنگام مردن، روح با ترک بدن مادی، با بدن مثالی وارد عالم برزخ یشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.