❄️🌱❄️🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸❄️🌱❄️

🌙🌱☀️اخلاق و قوانین فضاهای مجازی☀️🌱🌙

🍀🌱#مجازیه  1⃣ 🌱🍀

🌟🌱مالک و مَلِک و پادشاه فضاهای حقیقی و مجازی فقط خداست!

🍀🌱احساس کاذب مالکیت فضاهای مجازی انسان را تا مرز کفر و شرک میکشاند!!

🌟🌱چه بسا بعضی ها خودشان را پادشاه سرزمین یک گروه مجازی بدانند! و چنان در نقش خود فرو روند که  برای خود یک ولایت و صدارت هم قائل شوند، و باز از این هم فراتر رفته خود را مالک و صاحب اختیار اعضای گروه حس نموده و  با اراده ای جان اعضایشان را بگیرند! که مرحله ای است بسیار خطرناک؛ چرا که این حس کاذب در وجودش ریشه خواهد دواند! و چه بسا مثل فرعون ندای: «َ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى‏ » و یا مثل نمرود «أَنَا أُحْيي‏ وَ أُميت» سر خواهد داد! و یا مثل جبّاران به زیر دستان خود فرمان کشتار در فضای مجازی را صادر خواهد نمود!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم جلّادان مجازی دارد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم فرعون و نمرودهایی دارد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم پیامبران مجازی خاص خود را دارد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم قاتل و مقتول و شهید هم دارد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم مدعیان راستین و دروغین خود را دارد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم  ممکن است مثل داشگاه و یا مثل جهل گاه باشد، یا تولید علم کند و یا تولید جهل!

🌟🌱آری در فضاهای مجازی هم انسان مدیون میشود!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم میتواند محل هدایت و یا ضلالت و گمراهی باشد!

🌟🌱آری فضاهای مجازی هم میتواند میدان امتحان الهی باشد!!!

🌟🌱از خدای واحد فضاهای حقیقی و مجازی تقوا  پیشه کنیم!

#⃣ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم

#⃣ #مجازیه

#⃣ #جملات_نغز

#⃣ #استاد_علی_ساعی