آيا زن زنا كار تنهانصيب مرد زاني ميشود؟ و اگر مرد پاكدامن باشد امكان دارد كه زنش زانيه بشود؟ آيا اين امر فقط در زمينه هاي زوجيت صادق است، و ديگر زمينه ها را شامل نميشود مثل همسران حضرت نوح و حضرت لوط عليهما السلام ؟

48

سوال1615 :
🍀 فكر ميكنم سوالم را درست مطرح ننمودم. جور ديگه مطرح ميكنم. ١.با توجه به اين آيات كه زنان پليد براي مردان پليد هستند؛ آيا زن زنا كار تنهانصيب مرد زاني ميشود؟ و اگر مرد پاكدامن باشد امكان دارد كه زنش زانيه بشود؟
٢. اگر مرد پاكدامن باشد ميتواند بدون تجسس و بررسي به پاكدامن بودن همسرش مطمئن باشه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱وعده ی خدا تخلف ناپذیر است!
🌻🔅🌱النور : 26 الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
🔆🔅🌱تحقیق و تفحص غیر از تجسس است، و تحقیق قبل از ازدواج از جمله تکالیف زوجین است، تکلیف هیچ مومنی از گردن او ساقط نمیشود!
آيا اين امر فقط در زمينه هاي زوجيت صادق است، و ديگر زمينه ها را شامل نميشود مثل همسران حضرت نوح و حضرت لوط عليهما السلام ؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1615
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱در زوجیت تنها ارتباط جسم با جسم شرط کافی ازدواج محسوب نمیشود، ملامست های قلبی و روحی اساس زوجیت است، در بعد باطنی بسیاری از ازواج به معنای واقعی همسر و شوهر محسوب نمیشوند! ارتباطات واقعی و ازدواج های حقیقی دیدارهای ملکوتی را موجب میشوند، کسی که دارای ابعاد ملکوتی عالی است اگر دیگری فاقد آن باشد هیچ زوجیتی میان آنها از نوع متعالی برقرار نخواهد شد!
🔆🔅🌱ازواج واقعی همچون دو قطب معناطیس بوده که پیوندشان خطوط قوی و پکپارچه ی مغناطیس فوق قوی را بوجود میاورد!
🔆🔅🌱پیوند واقعی در واقع تشکیل سامانه ی عظیم عبادت و بندگی خداست!
🔆🔅🌱نعم العون علی طاعه الله!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.