آيا هر آنچه از آن به عقل خوانده مي شود بر گرفته از نور عقل حضرت محمد (ص) است؟ پس آنچه كه همه مدعي بر عقل بودن آن هستند چيست؟

27

سوال2869:

آيا هر آنچه از آن به عقل خوانده مي شود بر گرفته از نور عقل حضرت محمد ص است؟ پس آنچه كه همه مدعي بر عقل بودن آن هستند چيست؟
چگونه مي توان درك كرد كه اينكه بدان دست يافته ايم حجة باطني و برگرفته از نور حضرت محمد ص است؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2869
🌹علیکم السلام
🌼🌿«عقل» به معنای عقل، یعنی، حقیقت عقل به منزله مغز سامانه عظیم محمدی است. این عقل یعنی این مغز عظیم همچون فوق اَبَر رایانه ای است که شبکه عظیم عقل را تشکیل داده و مغزهای خلایق همچون رایانه های کوچک به این شبکه متصل هستند و بنا به ظرفیت خود از آن بهره میگیرند.
🌼🌿باید متوجه باشیم که مراد از عقل اندیشه و تفکر نبوده بلکه سامانه ای است که قوای فکر و فقه و فهم و دیگر قوای کریمه مثل علم و حیا و ایمان و تقوا و شهامت و … وجود آدمی را مدیریت و رهبری میکند و زمانی ظهور و بروز عالی خواهد داشت که انسان حق و حقیقت را اختیار و در صراط مستقیم الهی قرار بگیرد.
🌻🌿عقل از یک نظر مترجم و کلید فطرت آدمی است که حقایق منحوک و مکتوب و معلوم و معروف را آشکار میسازد. کتاب توحید و نبوت و امامت و معاد و …. فطرت آدمی توسط عقل قرائت و ظهور مییابد.

🌸🌿 فكُنَّا أَنْوَاراً بِأَرْوَاحٍ وَ أَسْمَاعٍ وَ أَبْصَارٍ وَ نُطْقٍ وَ حِسٍّ وَ عَقْلٍ وَ كَانَ اللَّهُ الْخَالِقَ وَ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ وَ اللَّهُ الْمُكَوِّنُ‏ وَ نَحْنُ الْمُكَوَّنُون‏
الهداية الكبرى، ص: 380

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.