آیا این احساس که زمان نسبت به سالهای قبل سریع در حال گذر هست میتواند واقعیت داشته باشد ؟ آیا به نوعی می توان گفت مفهومی به نام برکت زمان وجود دارد و این برکت الان در حداقل خود هست و آیا این مفهوم حقیقت علمی دارد یا نه؟

6

سوال2611 :
آیا این احساس که زمان نسبت به سالهای قبل سریع در حال گذر هست میتواند واقعیت داشته باشد ؟ آیا به نوعی می توان گفت مفهومی به نام برکت زمان وجود دارد و این برکت الان در حداقل خود هست و آیا این مفهوم حقیقت علمی دارد یا نه؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2611
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱گذر زمان وابسته به مبدا و سنجش، زمان به مبدا کدام مکان و به مرکز کدام سامانه حرکت! زمان به کدامین افق؟ زمان نسبت به کدامین واحد سازمان ترکیبی انسان؟ جسم؟ روح؟ ملکوت؟ و یا ؟
🌷🔅🌱زمان از جمله الطاف عالیه حضرت لطیف است، کفران نعمت و تعدی و معصیت باعث زوال نعمت میشود، غفلت از خالق مبارک برکت هر چیزی را از بین میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.