آیا تمامی صفات الهی از جمله رحیم، رازق و هاد و … را می توانیم با نگرش تسبیحی و تکبیری تفسیر کنیم؟ چگونه؟( مشخصا در مورد این سه صفت )

34

سوال2971 :
سلام علیکم
آیا تمامی صفات الهی از جمله رحیم، رازق و هاد و … را می توانیم با نگرش تسبیحی و تکبیری تفسیر کنیم؟ چگونه؟( مشخصا در مورد این سه صفت )
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2971
🌹علیکم السلام
🌼🔅🌿رحیم
🔆رحیم فقط اوست، رحیمیت او بی شبه و نظیر است،
🌻رحمت و رحمیت به او اختصاص دارد و بس!
🌸غضب او از مومنان دور است؛ مومنان از رحیمیت او محروم نیستند!
🌹او برتر از آن است که با رحمت و رحیمیت به وصف آید.
🌼🔅🌿رازق
🔅تنها اوست روزی دهنده؛
🔅 رزّاقیت او قابل مقایسه با هیچ روزی دهنده ای نیست(ٍ يَا أَرْزَقَ مِنْ كُلِّ رَازِق‏) روزی دهنده حقیقی اوست، هر چند برای روزی اسباب و واسطه ای معین نماید.
🌻مالک و صاجب روزی اوست، روزی به او اختصاص دارد.
🌸او روزی دهنده ی بی نیاز از روزی است(يَرْزُقُ وَ لَا يُرْزَق‏)
🌹رزاقیت او به وصف نیاید. رزاقیت را توان وصف او نیست.
🌼🔅🌿هاد
🔅هدایتگر فقط اوست، هر چند که رسولان و واسطه های هدایتی معین نماید.
هدایت او بی شبه و نظیر است.
🌻هدایت مختص اوست.
🌸هدایتگر بی محتاج به هدایت شدن.
🌹چنین نیست که او با هدایت وصف شود. صفت هدایت توان وصف او ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.