آیا توسل شرک به خدا نیست؟ چرا با وجود خدا بایستی توسل نمود؟

32

آیا توسل شرک به خدا نیست؟ چرا با وجود خدا بایستی توسل نمود؟

جواب:
در تمام حرم و حریم و مُلک و ملکوت خدا فقط فقط عون الهی جاری و ساری است چه به بیواسطه گی چه به طریق اسباب، دارو به سبب او مسبب، هر گونه استشفاء و استشفاع موحدانه صرفا اقدام از طریق درگاه و ابواب توجه اوست و به خواست او از طریق درگاه و ابوابش با او ارتباط میگیریم هر چند طریق بیواسطه گی ممنوع نیست!
استعانت ما از ابزار جسمانی و روحانی خود در عبادت و بندگی شرک به خدا نیست بلکه تجمیع قوا در یکپارچه سازی عبادت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.