آیا خداوند مخلوقات را با علت آفریده است یا خیر؟ باتوجه به اینکه می دانیم قدرت الهی و توانایی غیر قابل وصف خداوند شده است که به هر صورتی می تواند مخلوقات خویش را بیافریند.

31

سوال2707 :
سلام. استاد سوال کننده بیشتر دنبال وضعیت حال عالم هست که ببیند آیا هر چیزی علتی دارد یا نه، ولی در جواب بیشتر تکیه به قدرت الهی و توانایی غیر قابل وصف خداوند شده است که به هر صورتی می تواند مخلوقات خویش را بیافریند. در واقع سوال اینست که خداوند مخلوقات را با علت آفریده یا بدون علت ؟ ممنون

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ #پاسخ۲۷۰۷
🌹علیکم السلام
🌼🌿(با مراجعه به مباحث قبلی) خالق هستی، علت و حجت و دلیل و برهان آفرین است، علت از اوست ، اگر او را علت مخلوقات بنامیم این علت بی مثل و مانند بوده و هیچ سنخیتی با معلول خود نخواهد داشت، مثل او علتی نخواهد بود، همانطوری که «لیس کمثله شیء».

🌼🌿او مخلوقات را بدون علت آفرید در واقع در خلقت مخلوقاتش نیاز به هیچ علتی نداشته و ندارد، در خلقت – نفس و جانِ- علت نیز بدون علت بود. و در علت قرار دادن بعضی از مخلوقاتش بر بعضی دیگر هر دو یعنی سلسله علل و معلولات بدون هیچ علتی با او در ارتباط اند، و هستی علل و معلولات فقط به او وابسته بوده و جاعل و رابطِ « میان علت و معلول» اوست؛ علت بودن مخلوقی بر مخلوق دیگر دلیل وابستگی ذاتی معلول به علت نمیباشد بلکه هر دو به ذات به خالق نیازمندند.
🌼🌿در خلقت مخلوق نخستین علتی نبوده، در سلسله مخلوقات بعدی هر چند که خالق بعضی را علت بعض دیگر قرار دهد علت در موجودیت و دوام علیتش به او نیازمند و در عین حال معلول در معلولیتش به خالق وابسته است و در عین حال رابط میان آن دو نیز اوست.
اوست که قادر است در میان سلسله علل و معلولات، علت را بردارد و در عین حال معلول را با هستی اش نگه دارد.
🌼🌿اوست که ارزش و مقام و احترام بعضی از مخلوقاتش را با علت قرار دادنش بر دیگر مخلوقاتش به اثبات میرساند.
🌸🌹🌸اوست دانا، به حقایق و لبّ امورات و مسائل و به تکوین و تشریع خلقت. هو العلیم؛ هو الحکیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.