آیا محدوده احترام به پدر و مادر این جازه را میدهد که به خاطر بی احترامی دیگران به آنها ، ما از افراد خاطی قهر کنیم و بعضا قطع رحم ؟ وقتی پدر و مادر دستوری میدهند که کاری انجام دهیم ولی باب میل ما نیست اگر خلاف شرع نباشد باید اطاعت کنیم و در صورت تخلف از فرمان آنها مستوجب عذاب هستیم ؟

33

سوال2722 :
آیا محدوده احترام به پدر و مادر این جازه را میدهد که به خاطر بی احترامی دیگران به آنها ، ما از افراد خاطی قهر کنیم و بعضا قطع رحم ؟
دوما اینکه وقتی پدر و مادر دستوری میدهند که کاری انجام دهیم ولی باب میل ما نیست اگر خلاف شرع نباشد باید اطاعت کنیم و در صورت تخلف از فرمان آنها مستوجب عذاب هستیم ؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2722
🌹علیکم السلام

🌼🌿بیشتر مواقع قهر اثر معکوس به دنبال دارد و مودت و رحمت را میان طرفین سست میکند به جای آن باید امر به معروف و نهی از منکر جایگزین شود هیچ عکس العملی نباید به قصد قطع رابطه بلکه فقط باید بخاطر جلب توجه مخاطب نسبت به اهمیت موضوع انجام پذیرد! اگر شخص خاطی متنبه نشود به جای قهر باید با تقلیل بعضی امتیازات آن هم به قصد ارشاد صورت پذیرد.
🌼🌿باب میل نبودن دستور والدین توجیهی برای عدم اطاعت نبوده بلکه باید اگر موضوع کم اهمیت باشد با گفتگوی مشفقانه با والدین آنها را نسبت به انصراف از دستورشان تشویق نماییم. در نهایت اگر راهی برای اطاعت نباشد بدون هیچ گونه تندی باید عدم اطاعت صورت پذیرفته را با محبت های مضاعف و خاص نسبت به جبران آن اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.