آیا می توان گفت که با توجه به اینکه در قیامت آسمان دچار انشقاق شده و زمین هم دگرگون شده و به زمینی دیگر تبدیل می شود، عقل هم در قیامت به اوج و کمال خود رسیده و دچار انشقاق و شکاف شده و عوالم نو را ایجاد می کند؟

22

سوال2149:
1. آیا می توان گفت که با توجه به اینکه در قیامت آسمان دچار انشقاق شده و زمین هم دگرگون شده و به زمینی دیگر تبدیل می شود، عقل هم در قیامت به اوج و کمال خود رسیده و دچار انشقاق و شکاف شده و عوالم نو را ایجاد می کند؟ یعنی تا لحظه قیامت هنوز به آن تکامل لازم برای شکافته شدن نرسیده؟ یا اینکه لزوما این انشقاق منحصر در قیامت نیست و ممکن است در هر لحظه در جهان هستی رخ دهد؟
2. آیا می توان گفت عوالم جدیدی که در قیامت پدید می آیند همه در اثر شکافته شدن عقل می باشد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2149
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱دانه عالم هستی اگر بشکافد، عالمی غیر عالم از آن شکوفه خواهد زد! عالمی فوق عالم! هستی زمین اگر بشکافد زمینی غیر زمین، فوق زمین، دگر زمین، متفاوت از زمین، سر برخواهد آورد! هر چه هست، در این عالم برای مرحله ای بالاتر حکم دانه را دارد! یا فالق الحب و النوی!
🌷🔅🌱عقل عضوی از اعضاء جوارح و جوانح محمدی است، شکافتن عقل، شکوفه های عقل و شکافتن محمد ص شکوفه های جان خلقت را به بار خواهد نشاند، غیر عقل و فوق عقل! غیر محمد و فوق محمد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.