آیا هستی خدا ذاتی است؟

43

⁉️سوال: آیا هستی خدا ذاتی است؟
دلایل سوال کننده بر ذاتی بودن هستی خدا:
تنها هستی خدا ذاتی است و غیرخدا هستی‌شان از هستی خداست.
بله اگر هستی ذاتی برای غیرخدا فرض شود ، شرک است.
اگر هستی غیرذاتی موجودات را انکار کنیم دچار نوعی کفر شده‌ایم!
علامه طباطبایی درنهایه الحکمه نکته ظریفی دراین باب داردکه من ازایت الله مصباح پرسیدم که منظورازحیات ذاتی پروردگارچیست که گفتندعلم وقدرت چون درپروردگار ذاتی است پس حیات نیزدراوذاتی است وازکسی نگرفته است ونخواهدگرفت

جواب:
رابطه بین هستی خدا با هستی مخلوقات با عنایت به نسب اربعه، نه میتواند به تساوی، عموم خصوص مطلق و یا من وجه باشد چرا که در هر کدام در هستی خدا غیر خدا را شریک ساخته اید(نعوذ بالله)
در واقع در این حالت، هستی خدا را دارای اجزاء دانسته اید که مخلوقات با قسمتی از هستی خدا مشترک اند و با ذاتی دانستن هستی خدا ذات حق را از وحدت انداخته اید(نعوذ بالله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.