آیا ولایت فقیه انتخابی است یا انتصابی؟

34

سوال2137:
آیا ولایت فقیه انتخابیست یا انتصابی؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2137
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱نواب اربعه به نصب خاص، نیابت آن حضرت را به عهده داشتند، فقهای حائز شرایط به نصب عام ، نمایندگان عام آن حضرت محسوب میشوند، زمانی که همان نمایندگان عام، فرد اصلح خود را انتخاب میکنند، از فرد منتخب به ولیّ فقیه یاد میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.