اجزای این جهان هستی به ظاهر برخی مستقلند(البته در محدوده خویش) و برخی کلا وابسته. در روز حشر آیا این وابستگی ها پابرجاست؟

27

سوال2536 :

اجزای این جهان هستی به ظاهر برخی مستقلند(البته در محدوده خویش) و برخی کلا وابسته. در روز حشر آیا این وابستگی ها پابرجاست؟ با توجه به سوالاتی که قبلا مطرح شد و نتیجه این شد که همه مخلوقات عالم حتی سنگ..اتم.. سلول…همه حشر دارند. سوالم این است که مثلا یک اتم آیا به صورت مستقل حاضر خواهد بود..یا به صورت جزئی از پیکر موجودات دیگر؟ همانطور که در آیه 36 سوره اسراء در مورد گواهی اعضا و جوارح انسان سخن گفته شده، این اعضا که به صورت جزئی از پیکر انسان گواهی میدهند..اما در حیطه اعمال خودشان..به عنوان مثلا یک اتم.. چگونه بازخواست خواهند شد؟ آیا زمان حشر آنها مقدم بر حشر انسان است؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2536
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱آنچه محاکمه خواهد شد وجود حقیقی مخلوقات است، اعضاء و جوارح به مثابه لباس آدمی است، و از اعضاء و جوارح و جوانح، جان حقیقی آنها و از میان اتم ها نفس حقیقی شان و از ذرات نیز حقیقت نهفته آن و ذره واحد مستقل به استقلال محاکمه خواهد شد؛ هر چند که هر یک از آفریده های خدا در قبال آفریده های دیگر و مسئولیت هایی که نسبت به آنها دارد بازخواست خواهد شد.
الله یعلم‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.