اکبریت چگونه بر اولیت و خالقیت اثبات می‌شود؟

23

سوال: اکبریت چگونه بر اولیت و خالقیت اثبات می‌شود؟
وقتی خدا بزرگتر از آن است که به وصف آید، اولیت از آن مستثنی نمیشود! به واقع با اولیت از ذات حق هر تقدمی را نفی میکنیم.
ذات حق هیچ ترکیبی را نمیپذیرد، هر چند که صفت خالقیت باشد، اگر اراده فرماید می آفریند، نه صفت خالقیت و نه ملزومات و تجلیات صفت خالقیت که مخلوقات باشند مزاحم و ملازم ذات احدیت هر چند به عرض نیستند.
اگر در برابر نور سایه را تعریف کنیم پس باید واسطی را میان آن دو تصور کنیم که نوعی تثلیث محسوب میشود.
تلازم خلقت و خالق، نه به لحاظ ذاتی است و نه عرضی بلکه از حیث خالقیتی است که در ذات حق تعالی است و صفت خالقیت ایجاب می‌کند خلقت را. خالق و مخلوق به مانند نور و سایه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.