اگر انسان خوابی ببیند که برایش محرز شود که از خوابهای پریشان نیست؛ با چنین پیش فرضی، آیا، بهتر است که پیگیر تعبیر چنین خوابهایی باشیم یا عدم پیگیری تعبیر خواب ، ارجحیت دارد؟

39

سوال3159:
اگر انسان خوابی ببیند ک برایش محرز شود ک از خوابهای پریشان نیست؛
با چنین پیش فرضی، آیا، بهتره ک پیگیر تعبیر چنین خوابهایی باشیم یا عدم پیگیری تعبیر خواب ، ارجحیت دارد؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3159
🌹سلام علیکم
🌷🔆 بله ! بایستی تا حصول تعبیر با استمداد از خدای متعال تلاش نمود. در صورت عجز از اخذ تعبیر باز از درگاه خدای کریم احسن تعبیر را مسئلت نموده و از آستانش تعبیر و تاویلش را طلب نموده تا با الهامات رحمانی اش مطلوب حق را دریافت نماییم. دعای 33 صحیفه سجادیه و در ردیف این دعا توصیه میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.