اگر جهان و مافیها یکبار توسط خداوند خلق شده و مراحل بعدی آن طبق قوانینی که خدا در همان ابتدای خلقت ایجاد کرده، اداره و سپری شود، از کجا بدانیم که آن قوانین چیست؟

34

سوال2684 :

اگر جهان و مافیها یکبار توسط خداوند خلق شده و مراحل بعدی آن طبق قوانینی که خدا در همان ابتدای خلقت ایجاد کرده، اداره و سپری شود، از کجا بدانیم که آن قوانین چیست؟
🌼🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌼
#پاسخ2684
🌸علیکم السلام
🌼🌿اگر خالق و حاکم هستی قانونی وضع نماید که جریان داشته باشد همان خواهد شد که او اراده فرموده خواست و اراده او تحقق یافتنی است و هیچ مانعی در برابر آن نمیتواند وجود داشته باشد. بقاء قانوان الهی نشان از دوام اراده الهی بر حفظ آن قانون است، امکان رهیدگی قانون از حیطه اراده او محال است، نمیتواند قانونی به استقلال به بقاء و دوام خود ادامه دهد احاطت اراده و قدرت الهی بر جریان و دوام و سیر و حیات هر قانون در این عالم ضروری است. یعنی معیت خواست اراده الهی با قوانین حاکم بر عالم هستی ضروری است.
🌼🌿حیات و بقاء هستی موجودات به دوام مشیت و اراده الهی بر دوام هستی آنهاست و همچنین قرار و استمرار قوانین حاکم بر عالم هستی به دوام و استمرار حاکمیت حضرت احکم الحاکمین بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.