اگر شک داریم که فرد خطاکار،جاهل به حکم است یا عالم به آن،در اینجا آیا تکلیف امر به معروف داریم یا خیر؟ یعنی حکم نهی از منکر در اینجا مصداق نمی یابد؟ یا اینکه حکم ارشاد جاهل مصداق می یابد؟

37

سوال3198 :
اگر شک داریم که فرد خطاکار،جاهل به حکم است یا عالم به آن،در اینجا آیا تکلیف امر به معروف داریم یا خیر؟ یعنی حکم نهی از منکر در اینجا مصداق نمی یابد؟ یا اینکه حکم ارشاد جاهل مصداق می یابد؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3198
🌹سلام علیکم
🌷🔆 هر چند که بدانیم فرد خطا کار عالم به حکم است، میبایست به تکلیف خود عمل نماییم، چرا که دعوت به ترک عمل زشت و یا عمل به کار نیک است، در مورد فرد جاهل موضوع شکل تذکری پیدا میکند! به واقع فرد در این شرایط عالم به حکم گشته و انجام و یا ترک عمل برایش وجوب پیدا میکند! به هر تقدیر این فریضه بایستی انجام پذیرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.