اگر قلب و تمام اعضاء و جوارح در تسخیر شیطان باشند، آیا برای نجات آنها باید شاهنشاه اقدام کند؟ آیا میشود که شاهنشاه هم به تسخیر شیطان در آید؟ در اینصورت سرنوشت چه خواهد بود؟

7

سوال۲۸۴۵:

اگر قلب و تمام اعضاء و جوارح در تسخیر شیطان باشند، آیا برای نجات آنها باید شاهنشاه اقدام کند؟ آیا میشود که شاهنشاه هم به تسخیر شیطان در آید؟ در اینصورت سرنوشت چه خواهد بود؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2845
🌹علیکم السلام
🌼🌿چنین وضعیتی نشان از ضعف و سستی و تقصیر شاهنشاه دارد! در وضعیتی که قلب و اعضا مومن و شاهنشاه عاصی باشد، در این شرایط لذت مشئوم گناه تلخ تر از هر تلخی بر کام شاهنشاه مزه خواهد نمود و یک مبارزه جدی بین شاهنشاه و «قلب و اعضا» رخ خواهد داد! احتمال بیماری شدید و جنون برای شاهنشاه پیش بینی میشود.
🌼🌿تا وقتی شاهنشاه داوطلب اصلاح وجود نباشد جنگ بین او و «قلب و اعضا» پیوسته ولاینقطع ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.