اگر قلب و تمام اعضاء و جوارح در تسخیر شیطان باشند، آیا برای نجات آنها باید شاهنشاه اقدام کند؟ آیا میشود که شاهنشاه هم به تسخیر شیطان در آید؟ در اینصورت سرنوشت چه خواهد بود؟

42

سوال۲۸۴۵:

اگر قلب و تمام اعضاء و جوارح در تسخیر شیطان باشند، آیا برای نجات آنها باید شاهنشاه اقدام کند؟ آیا میشود که شاهنشاه هم به تسخیر شیطان در آید؟ در اینصورت سرنوشت چه خواهد بود؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2845
🌹علیکم السلام
🌼🌿چنین وضعیتی نشان از ضعف و سستی و تقصیر شاهنشاه دارد! در وضعیتی که قلب و اعضا مومن و شاهنشاه عاصی باشد، در این شرایط لذت مشئوم گناه تلخ تر از هر تلخی بر کام شاهنشاه مزه خواهد نمود و یک مبارزه جدی بین شاهنشاه و «قلب و اعضا» رخ خواهد داد! احتمال بیماری شدید و جنون برای شاهنشاه پیش بینی میشود.
🌼🌿تا وقتی شاهنشاه داوطلب اصلاح وجود نباشد جنگ بین او و «قلب و اعضا» پیوسته ولاینقطع ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.