اگر مراد از معرفت الهی صرفا معرفت به آیات و مخلوقات خداوند متعال باشد و با معرفت به آیات و مخلوقات الهی هیچ معرفتی نسبت به ذات الهی پیدا نکنیم مزیت معرفت به آیات الهی چه خواهد بود؟

29

سوال2687 :
سلام علیکم
اگر مراد از معرفت الهی صرفا معرفت به آیات و مخلوقات خداوند متعال باشد و با معرفت به آیات و مخلوقات الهی هیچ معرفتی نسبت به ذات الهی پیدا نکنیم مزیت معرفت به آیات الهی چه خواهد بود؟

🌼🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌼
#پاسخ2687
🌸علیکم السلام
🌼🌿اینکه ذات الهی غیر قابل شناخت است وصفی است فوق هر وصف، هر چند که هیچ وصفی از ذات الهی صورت نمی پذیرد.
🌼🌿شناخت ذات حق تعالی محال است اما میزان دانایی ما به ناشناخته بودن ذات بستگی خاصی به میزان شناخت آفریده های الهی دارد.
🌼🌿هر چه به معرفت آیات الهی نائل میگردیم بر علم ما افزوده میگردد و در مقابل بر وسعت جهل ما نسبت به ذات حق افزوده میگردد ، به واقع علم به جهل خودش علم والایی است و اشراف بر جهل و میزان آن نشان از رفعت علمی است. به زبان ساده تر وسعت و میزان مجهولاتِ دانشمند ترین فرد عالم از همه بیشتر است. او میداند که مجهولاتی هست که او به آنها دانا نیست اما شخص جاهل نمیداند که چه مجهولاتی دارد یعنی به جهل و میزانش آشنا نیست.
🌼🌿آیات الهی ابزار و وسائلی هستند که ما را به ناشناخته بودن ذات حق و به برتر بودن ذات حق از هر صفات برتر راهنمایی میکند یعنی نشان میدهد که حضرت جلیل و عظیم از هر صفت برتر و والای آیات و آفریده ها برتر است و وصفش غیر قابل وصف و از وصف بالاتر. الله اکبر = الله بزرگتر از آن است که به وصف آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.