اگر ممکن هست معرفی فرمائید که در کدام کتب روایی و حدیثی و در کدام فصل ها یشان بیشتر میتوانیم روایات مربوط به معرفت نفس یا انسان شناسی را پیدا کنیم؟

3

سوال2394 :
اگر ممکن هست معرفی فرمائید که در کدام کتب روایی و حدیثی و در کدام فصل ها یشان بیشتر میتوانیم روایات مربوط به معرفت نفس یا انسان شناسی را پیدا کنیم؟ مثل حدیث زیر؛
🌺 اتزعم انک جرم صغیر فیکنت و العالم الاکبر 🌺
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2394
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌸🔅🌱در حال انجام…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.