اگر کسـی در اعتقادات دچار انحراف باشد،و عقیده فاسـدی را عیـن صواب و درستی بداند، چگـونه متوجه این وضعیت خود میتواند بشود؟

26

سوال۲۷۲۰:
اگر کسـی در اعتقادات دچار انحراف باشد،و عقیده فاسـدی را عیـن صواب و درستی بداند، چگـونه متوجه این وضعیت خود میتواند بشود؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2720
🌹علیکم السلام
☘️پیشنهاد:
🌼🌿قطع هر گونه داوری و قضاوت.
🌼🌿جدا نمودن اشخاص و خصوصیات شخصی آنها از عقاید شخصی شان.
🌼🌿جدا نمودن منشور مکاتیب و مذاهیب از اهل و مدعیان آن، بطور مستقل بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد پیرامون مکاتیب و مذاهیب اندیشیدن و داوری نمودن.
🌼🌿روان پژوهی خویشتن و معاینه و تلاش برای علت یابی رسوخ معتقدات شخصی، و مداوای اثر بخشی روانی در تثبیت عقاید.
🌼🌿سالم ساری غذا و خلوت گزینی و ایجاد روضه خلوت فکری.

🌼🌿فهرست بندی و تنظیم نمودن امهات عقاید، عقایدی که نسبت به آنها به باور رسیده، هر چند باطل باشد.
تامل و تفکر و بازنگری در عقاید بطور مستقل.
🌼🌿جدا نمودن عقایدی که نسبت به آن تشکیک دارد.
🌼🌿استمداد از منبع حق، منبعی که بدون هر گونه تعصب میداند که هست و حقایق پیش اوست.
🌼🌿بدون هیچ تعصبی مستمع و یا خواننده عقاید انسان های برجسته و مجدد رجوع به عقاید شخصی و بازنگری در آن و تکرار این رویه تا کشف حقیقت.
🌼🌿مهندسی عقاید بعد از تحقیق و پژوهش و مداوای ذهنی و قلبی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.