ایا اندیشه های اسلامی معتقد به خلق ساعه بودن موجودات است یا خیر ..؟ ( نباتات و حیوانات و جانواران و انسان )

33

سوال3219:
ایا اندیشه های اسلامی معتقد به خلق ساعه بودن موجودات است یا خیر ..؟ ( نباتات و حیوانات و جانواران و انسان )
( ایا نظریات اسلامی فرگشت را رد یا تایید می کند ..؟)
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3219
🌹سلام علیکم
🔆🌷گونه های مختلف مخلوقات در کره زمین هر کدام شناسنامه زمانی و مکانی خاص خود را دارند! با گذر از عالم دنیا و با مطالعه پیشینه فرا زمینی و فرا مادی آنها امکان وحدت خلقت زمانی آنها در فرا سوی عالم مادی محتمل است!
فرگشت مصطلح از منظر اسلام مردود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.