ایا می توان به روش تفسیر قران به قران بدون استفاده از احادیث تمام جزئیات فقهی احکام و یا جزئیات در دیگر زمینه های علمی را بدست اورد. چگونه؟

21

سوال2141 : ایا می توان به روش تفسیر قران به قران بدون استفاده از احادیث تمام جزئیات فقهی احکام و یا جزئیات در دیگر زمینه های علمی را بدست اورد. چگونه؟ ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2141
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 معنای این امر این است که بگوییم که آیا بدون قرآن میتوان قرآن را تفسیر نمود و یا اینکه آیا بدون نور میتوان به روشنی دست یافت، ماهیت عترت همان بیان و شرح و تفسیر و نطق قرآن است. نباید قرآن را با حروفات عربی جمع شده در صفجات کتاب اشتباه نمود، عترت همان قرآن مکتوب و مکنون و محفوظ و مشروح و… است. 🔅🌱 #سوال2141 : ایا می توان به روش تفسیر قران به قران بدون استفاده از احادیث تمام جزئیات فقهی احکام و یا جزئیات در دیگر زمینه های علمی را بدست اورد. چگونه؟ ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2141
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 معنای این امر این است که بگوییم که آیا بدون قرآن میتوان قرآن را تفسیر نمود و یا اینکه آیا بدون نور میتوان به روشنی دست یافت، ماهیت عترت همان بیان و شرح و تفسیر و نطق قرآن است. نباید قرآن را با حروفات عربی جمع شده در صفجات کتاب اشتباه نمود، عترت همان قرآن مکتوب و مکنون و محفوظ و مشروح و… است.
☘️🔅🌱 #تکمله_سوال2141 : سلام استاد اگر در یک زمینه فقهی تمام احادیث وارده تحریف شده باشند و یا احادیث صحیح و ناصحیح خیلی با هم دیگر خلط شده باشند ایا می توان فقط از چند ایه محدود در ان زمینه به کمک ایات دیگر به جزئیات رسید یا نه؟ به حکم این که قران تبیانا لکل شی است. ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ_تکمله_سوال2141
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 بعضی از آیات بعضی دیگر را تفسیر می نمایند، ظاهر آیات محکمات قابل فهم بوده اما به هر حال برای فهم دقیق آن نیاز به علوم قرآنی خاص داریم، مثل شناخت ناسخ از منسوخ، عام از خاص، مطلق از مقید، مبین از مجمل و …؛ اما برای درک آیات متشابه، همچنین اشارات و لطایف و حقایق و دیگر دقایق قرآن نیازمند انوار و الطاف مقدس عترت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم.
🌷🔅🌱برای فهم جزئیات آیات میبایست، قلبی مثل ابر رایانه داشت تا جزئیات آیات را مثل نرم افزار راه اندازی نمود. اما کجاست آن دل؟!!!
🌷🔅🌱نور، روشنی بخش و حقیقت نماست، اما برای نور، دیده ای بینا و قوی، مغزی سالم و دلی بیدار لازم است، نگاه به نور خورشید برای هر دیده ای مقدور نیست برای درک نور الهی دلی حرم اللهی لازم است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.