این سخن چگونه رد می شود: خدا جهان را خلق کرده و آن را رها ساخته نمی دانیم خدا زنده است یا نیست؟

31

سوال2668 :

این سخن چگونه رد می شود: خدا جهان را خلق کرده و آن را رها ساخته نمی دانیم خدا زنده است یا نیست؟

🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷
#پاسخ2668
علیکم السلام
🌹🌻ذات موجودات در هستی و وجود نیازمند هستی بخش بوده و تداوم افاضه هستی از فیاض هستی لازمه دوام هستی آنهاست به مثابه روشنایی لامپ که دوام روشنایی آن نیازمند افاضه نیروی برق از نیروگاه است!🌼🌸🔅
🌹تغییر زمان و تشکیل مکان و پیوند و ارتباط اجزاء زمان و مکان نه به خود اجزاء بلکه با امری فراسوی زمان و مکان امکان پذیر است، توضیحاً اینکه امکانِ یافتن واحد زمان و مکان بعنوان جزء نخستین و واحد محال است که این امر با اندکی تامل قابل اثبات است پس پیوند دهنده ای که باعث گذر زمان و تشکیل مکان میگردد جایگاهش فراتر از زمان و مکان و محیط بر آن است و تداوم سلطنت آن حقیقت غیر قابل وصف موجب بقای زمان و مکان است، پس اگر خالق هستی عالم را آنی به حال خود رها کند عالم هستی معدوم میگردد. پس عالم هستی در موجودیت و دوام وجودشان به ذات به او وابسته هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.