باتوجه به توضیحاتی که پیرامون شعر ارسال شده درج شده،آیا باز این شعر نوعی غلوگویی میباشد؟«فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم / همچو منصور خریدار سر دار شدم»

31

سوال2752:
باتوجه ب توضیحاتی ک پیرامون شعر درج شده،آیا باز این شعر نوعی غلوگویی میباشد؟

«فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم / همچو منصور خریدار سر دار شدم»
یعنی یک نحوه فراغت از عنانیت نفس، یک نحوه، دور شدن از این تعیّن ظاهری و فاصله گرفتن از تعیّن‌هایی که همه را بیچاره کرده است، «کوس انا الحق بزده است» یعنی من چیزی جز جلوه او نیستم و از آن جلوه و تجلی که بگذرید عدم خواهد بود. به تعبیر بهتر ما جلوه حق هستیم و حقیقت و هستی ما چیزی جز این نیست پس می‌توان گفت انا الحق به همین معنا نه اینکه من خدا هستم بلکه به معنایی است که ما تعیّن را نادیده می‌گیریم و تعیّن را فانی در آن حد، مشاهده می‌کنیم لذا با توجه به این مسئله، چیزی جز حق باقی نمی‌ماند.

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸🌷
#پاسخ2752
🌹علیکم السلام
🌼🌿بطن معنای شعر در نهاد خود شاعر مخفی است و تا آشکارش نساخته حدسیات دیگران منویات خودشان خواهد بود!!!
🌼🌿تمام آفریده های خدا جلوه های جمال و جلال اویند و هیچ بنده ای از این امر مستثنی نمیباشد، هیچ آفریده ای از آفریده های خدا از دایره آیات الهی خارج نیستند، هر چه هست اسماء و نشانه های اویند، اما در میان این آیات بعضی ظهور باطن را منطبق تکوین باطن خویش ساخته اند و ظهر و بطن شان را از حیث حوزه تکوین و تشریع یکسان نموده اند!
🌼🌿همه همه آیت حق، بنده حق و جلوه ی حق اند چرا که در این عالم حق دیگری نیست تا مخلوقی خود را به آن منتسب ساخته باشد، حتی باطل در باطل بودنش از حوزه صلابت و احاطت حق خارج نیست و حیاتش به استمرار تنفیذ اراده حضرت حق وابسته است.
🌼🌿تعیّنات حوزه جغرافیایی هویت و وجود هر موجودی را رقم میزند و رهایی از آن یا به عروج و صعود است و یا به هبوط و سقوط که در اولی با اخذ کمالات عالی او را به اُمّ و اصل و ریشه میرساند و به اسماء حسنایش ملحق میسازد و در دومی به اسفل و در نهایت به نابودی تمام ابعاد وجودش می کشاند.
🌼🌿بیان ساده آنکه تمام راهها چه از صراط مستقیم و چه غیر مستقیمش به او ختم میشود اما تفاوت در رسیدن به رحمت و غضب الهی است.
🌼🌿فناء در برابر بقاست و بقاء در وصف خدا در فناست، چرا که خدا خود خالق بقاست، او خالق هم بقاء و حیات و هم خالق فناء و مرگ است، چرا که بقاء از تجلیات اسم مبارک «الباقی» است که از جمله اولین ردیف مخلوقات الهی است، هر چند از جنس خلق غیر خلق.
🌼🌿نیاز به هیچ توضیحی نیست که اسم از ذات جداست ذات مسمی به باقی از نام باقی جداست، خطای عمده افراد یکسان تلقی نمودن این دو میباشد.
🌼🌿تعینات خطوط قلم حضرت پرودگار در تحدید حدود جغرافیایی هر مخلوق است و خطوط را خطاط عالم هستی ترسیم میفرماید و به میزان لیاقت مخلوقش و به بیکران کرامتش رسم خطوطش را وسعت بخشیده و یا از حد حدود خارجش میسازد.
🌼🌿در تعینات نفسانی که هوای نفس آدمی در تعیین آن موثر است توهماتی است که هر بنده ای را به زندان موهومش حبس میسازد و با رهایی از آن به انبساط وجودی دست مییابد.
🌼🌿عبد الحق بودن زیباترین عبارتی است که حق را عاشق عبد صالحش میسازد.
🌼🌿آیة الحق بودن عالیترین جلوه آفریده در تجلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.