با توجه به اینکه امانتداری یکی از شاخصه های مومنین است آیا لزومی دارد که به فردی که خودش امانتدار است تمام مسایل را توضیح دهیم ؟(و فرد مقابل را مجبور باشد که تمام مسایل را باید توضیح دهد)

24

سوال1683 :
با توجه به اینکه امانتداری یکی از شاخصه های مومنین است آیا لزومی دارد که به فردی که خودش امانتدار است تمام مسایل را توضیح دهیم ؟(و فرد مقابل را مجبور باشد که تمام مسایل را باید توضیح دهد)
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1683
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱لطفا سوال را اصلاح فرمایید
مبهم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.