با توحه به اینکه ما به ذات الهی نمیتوانیم معرفت پیدا کنیم پس منظور از معرفت یافتن به خداوند معرفت به آیات الهی است. آیا ما با انبیا الهی و سایر معرف ها ( که خود آفریده های الهی هستند ) به دیگر آفریده های الهی معرفت پیدا میکنیم؟

31

سوال2719 :
با توحه به اینکه ما به ذات الهی نمیتوانیم معرفت پیدا کنیم پس منظور از معرفت یافتن به خداوند معرفت به آیات الهی است.
با توجه به این مساله ؛
آیا ما با انبیا الهی و سایر معرف ها ( که خود آفریده های الهی هستند ) به دیگر آفریده های الهی معرفت پیدا میکنیم؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2719
🌹علیکم السلام
🌼🌿بعضی از آیات الهی برای بعضی دیگر راه و راهبرند، بعضی آیات در حکم خورشید و بعضی دیگر اقمارشان محسوب میشوند، آیات نسبت به هم راه و راهنمایند، نور و روشنایی اند؛ بعضی از آیات نسبت به بعضی دیگر آیت العُظمایند. بعضی از آیات نسبت به بعضی دیگر کلید گشایش قفل معارف اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.